bits77.com BITS - Digital Marketing & Professional Designing

bits77.com
Title: BITS - Digital Marketing & Professional Designing
Keywords: C?ng ty thi?t k? web giá r?, cong ty thiet ke web gia re, Thi?t k? website, Thiet ke website, thiet ke web, thi?t k? web, thi?t k? web giá r?, thiet ke web gia re, Email marketing online, Dich vu em...
Description: C?ng ty thi?t k? chuyên nghi?p! D?ch v?: Thi?t k? Website, Thi?t k? ?? h?a & in ?n, Thi?t k? 3D m? ph?ng. D?ch v? qu?ng bá Website, qu?ng bá th??ng hi?u.
bits77.com is ranked 2480906 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,824. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bits77.com has 43% seo score.

bits77.com Information

Website / Domain: bits77.com
Website IP Address: 124.158.10.173
Domain DNS Server: ns1.matbao.com,ns2.matbao.com

bits77.com Rank

Alexa Rank: 2480906
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bits77.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,824
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue $478
Yearly Revenue: $5,824
Daily Unique Visitors 1,468
Monthly Unique Visitors: 44,040
Yearly Unique Visitors: 535,820

bits77.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 12:32:28 GMT
Server Apache/2.2.31 (CentOS)

bits77.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
C?ng ty thi?t k? web giá r? 0 0.00%
cong ty thiet ke web gia re 0 0.00%
Thi?t k? website 6 1.60%
Thiet ke website 0 0.00%
thiet ke web 1 0.20%
thi?t k? web 7 1.40%
thi?t k? web giá r? 0 0.00%
thiet ke web gia re 0 0.00%
Email marketing online 3 1.10%
Dich vu em... 0 0.00%

bits77.com Traffic Sources Chart

bits77.com Similar Website

Domain Site Title
tylerlawrence.com Tyler Lawrence - Digital Marketing Professional
webspacious.com Webspacious.com | Digital and Online Marketing Professional
sitestrategics.com Professional SEO & Digital Marketing Strategies
jondipietro.com Digital Marketing Professional - Jon DiPietro
netservicesindia.com Web designing,Web Marketing,2D&3D Animation, Exhibition stall designing, Digital Calatog Designing,...
edit.co.in Web designing course, UI Designing Course, MOBILE WEB DESIGNING Course, SEO and Digital Marketing ...
worldofmass.com Mass Marketing Agency | Video Production | Website designing | SEO | Digital Marketing
mydigitalbits.com Digital Bits
danifeld.com Digital Marketing and Marketing Professional, Entrepreneur
mindlogicsinc.com Web Designing and Web Development Company, Digital Marketing

bits77.com Alexa Rank History Chart

bits77.com aleax

bits77.com Html To Plain Text

BITS - Digital Marketing & Professional Designing Thi?t k? website, Thiet ke web, thi?t k? web Trang Ch? Th?ng Tin Th?ng tin m?i nh?t V? chúng t?i D?ch V? Email Marketing Online Thi?t k? Website Thi?t k? ?? H?a & In ?n SEO Top 10 Google D?ch v? qu?n tr? Website D?ch v? ??ng tin qu?ng cáo Qu?ng cáo Google Adwords D?ch v? Email Hosting D?ch v? Hosting & Domain S?n Ph?m T?t c? s?n ph?m Chi?n d?ch Email Marketing S?n ph?m website Thi?t k? & In ?n Khách Hàng Khách hàng c?a BITS Y ki?n khách hàng Tuy?n D?ng Báo Giá Yêu c?u báo giá Báo giá Email Marketing Báo giá Email Hosting Báo giá Hosting & Domain H? Tr? Liên H? Thanh Toán B?n ?? c?ng ty Domain Names ??ng ky tên mi?n ngay h?m nay ?? xay d?ng, b?o v? và phát tri?n th??ng hi?u c?a b?n trên Internet. Web Hosting D?ch v? hosting uy tín và hi?u su?t cao, c?ng ngh? qu?n ly tiên ti?n giúp b?n v?ng tam phát tri?n website. Email Hosting D?ch v? Email Hosting chuyên nghi?p, ?a tính n?ng, ch?ng th? rác, ch?ng virus và h? tr? ?a n?n t?ng k?t n?i. Email Marketing Online Email Marketing Online (EMO) là h? th?ng g?i email hàng lo?t t?i danh sách email mà quí khách ??nh s?n. EMO ???c s? d?ng ?? ch?m sóc khách hàng than thu?c, tìm ki?m khách hàng m?i, qu?ng cáo s?n ph?m t?i khách hàng c?a b?n. Qu?ng Bá Website D?ch v? qu?ng bá website c?a BITS chính là gi?i pháp t?i ?u giúp quy khách qu?ng bá th??ng hi?u doanh nghi?p, ??y m?nh kinh doanh tr?c tuy?n, gia t?ng l?i nhu?n m?t cách nhanh chóng và m?nh m? nh?t! Thi?t K? Website Thi?t k? website c?ng ty, cá nhan, t?p th?, nhà hàng, khách s?n, web bán hàng, gi?i thi?u s?n ph?m v?i chi phí c?nh tranh nh?t. Cam k?t b?o hành v?nh vi?n và h? tr? su?t th?i gian khách hàng s? d?ng s?n ph?m c?a BITS. Qu?n Tr? Website Quy khách ?? có website? Quy khách r?t b?n r?n v?i c?ng vi?c nên kh?ng có th?i gian qu?n ly website c?ng nh? c?p nh?t th?ng tin th??ng xuyên? D?ch v? qu?n tr? website chuyên nghi?p c?a BITS s? giúp quy khách yên lòng! Th?ng tin m?i nh?t t? BITS 13 ly do vì sao doanh nghi?p c?n có m?t website riêng 1. T?ng kh? n?ng ti?p c?n khách hàng N?u doanh nghi?p kh?ng có trang web riêng, khách hàng s? ch? có th? mua s?n ph?m, nh?n d?ch v? và t??ng tác... Marketing s?n ph?m m?i ?? chào bán thành c?ng Marketing san pham moi - Theo m?t nghiên c?u m?i ?ay c?a Tr??ng Kinh doanh thu?c ??i h?c Harvard, Hoa K?, trong n?n kinh t? tiêu dùng hi?n ??i, trung... Nh?ng cách tìm ki?m khách hàng m?i hi?u qu? D??i ?ay là nh?ng cách tìm ki?m khách hàng m?i hi?u qu? và d? th?c hi?n… Ph??ng pháp th? nh?t: C?ng vi?c ??u tiên t?i làm là b?t... Cách g?i Email hàng lo?t mà kh?ng b? vào SPAM? H?m nay mình s? chia s? v?i các b?n cách g?i email hàng lo?t mà kh?ng b? vào SPAM. Nói chính xác h?n là chúng ta s? tìm hi?u các nguyên nhan Email... Email marketing giúp t?ng m?i quan h? v?i khách hàng Là dan email marketing, chúng ta ph?i lu?n t? h?i làm cách nào ?? nh?ng ng??i ??ng kí nh?n email (subscriber) m? email qu?ng cáo ho?c tin t?c và... Bí quy?t tìm ki?m khách hàng m?i! B?n ?ang ? trong giai ?o?n ??u tiên c?a c?ng vi?c kinh doanh? B?n ?ang c?n m?t bí quy?t tìm ki?m khách hàng? B?n kh?ng bi?t làm th? nào ??... Cách tìm ki?m nh?ng khách hàng l?n Làm sao ?? tìm ki?m nh?ng khách hàng l?n? N?u b?n mu?n nh?n ???c m?t h?p ??ng l?n, b?n c?n ph?i tìm ki?m con cá to. Và dù cho ?i?u ?ó... Khách hàng nói gì v? BITS? Lùi Ti?p - D?ch v? nhìn chung là r?t t?t, Web ??y ?? tính n?ng, giá c? h?p ly. Bên mình s? d?ng web có th? t? ?i?u ch?nh th?ng tin, hình ?nh, thình th?ang c?n thao tác tay nh?ng t?ng th? ch?p nh?n ???c. Thái ?? ph?c v? t?n tình, h? tr? gi?i quy?t s? c? nhanh, gi?i ?áp th?c m?c khi c?n thi?t. Hy v?ng BITS có th? ti?p t?c phát huy thái ?? ph?c v? kh?ng ch? trong th?i gian ng?n mà là trong su?t th?i gian s? d?ng. S? ti?p t?c ?ng h? khi có nhu c?u. Chúc BITS thành c?ng. ~ Rene - Marketing Specialist, Linye - T?i r?t hài lòng v? website c?a t?i. T?t c? nh?ng gì t?i mong mu?n ? website này ?? ???c BITS th?c hi?n r?t t?t. Y t??ng c?a t?i ?? ???c th?c hi?n hoá 100%. Layout hoàn toàn ??p trên m?i trình duy?t.Trang qu?n tr? r?t ti?n d?ng, nhi?u ch?c n?ng và d? dàng qu?n ly. ~ Mr. Koori Phan - Art Director, Koori PhotoGr?per T?i r?t hài lòng v?i các d?ch v? c?a c?ng ty BITS. Nhan viên h? tr? khách hàng nhi?t tình, chu ?áo. Sau khi ch?n BITS làm ??i tác thi?t k? Website, chúng t?i ti?p t?c s? d?ng d?ch v? qu?n tr? Website và Email Marketing c?a c?ng ty BITS ?? tìm ki?m và ch?m sóc khách hàng. ~ Bà NGUY?N CAO DI?M KI?U, Trung tam y khoa Bác ái D?ch v? marketing c?a c?ng ty BITS g?i mail r?t t?t, d? s? d?ng và giá r?t c?nh tranh so v?i nh?ng d?ch v? t??ng t?. Nhan viên t? v?n và h? tr? khách hàng nhi?t tình. BITS v?n ?ang là ??i tác mà c?ng ty chúng t?i l?a ch?n. ~ ?ng TR??NG MINH T?M - Giám ??c, C?ng ty ??ng Chau Chúng t?i ch?n BITS vì ??n v? này th?u hi?u ???c quan ?i?m và mong ??i c?a khách hàng. T? ?ó ch? ??ng ?? xu?t các gi?i pháp r?t phù h?p, ti?t ki?m ???c th?i gian, chi phí. H?n n?a d?ch v? h?u m?i c?a Bits khá t?t, ?ay là ?i?u r?t quan tr?ng vì chúng t?i c?n ??n v? cung c?p cùng ??ng hành và s?n sàng h? tr? ngay khi có nhu c?u phát sinh. ~ Ch? TR?N NG?C ANH TH? - Manager, Giagood.vn Th?ng tin liên h? Kinh doanh: (08) 66 80 30 50 K? thu?t: (08) 66 80 30 52 HOT Line: 0939 222 655 Email: contact@bits.vn Th?i gian làm vi?c: T? 8h - 17h Ngày làm vi?c: T? th? 2 - th? 7 Nhan viên kinh doanh Nhan viên h? tr? k? thu?t Khách hàng tiêu bi?u Ti?p Tr??c Các d? án & s?n ph?m tiêu bi?u LOGO CáC C?NG TY ??I TáC Báo Giá! C?ng ty TNHH TM-DV BITS ???c thành l?p theo gi?y phép GPKD/MST: 0311802084 - S? K? Ho?ch & ??u T? – Thành Ph? H? Chí Minh. ??a ch?: 140/14 ??ng V?n Ng?, Ph??ng 14, Qu?n Phú Nhu?n, TPHCM - Phone: (08) 66 80 30 50 - (08) 66 80 30 52 - HOT Line: 0939 222 655 - Email: contact@bits.vn D?ch v? Email Marketing D?ch v? qu?ng bá Website D?ch v? thi?t k? Website D?ch v? qu?n tr? Website D?ch v? Hosting & Domain D?ch v? thi?t k? & in ?n Qu?ng cáo Google Adwords n??c hoa chính h?ng - n??c hoa chính h?ng tphcm - n??c hoa chính h?ng giá r? tphcm - n??c hoa chính h?ng giá r? - thi?t b? ?i?n - V?t li?u ?i?n - ?èn Led - Led downlight - day cáp ?i?n

bits77.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: BITS77.COM
 Domain ID: 1711361507
 WHOIS Server: whois.matbao.net
 Referral URL: http://www.matbao.net
 Updated Date: 2016-03-31T05:54:25Z
 Creation Date: 2012-04-05T04:04:42Z
 Registry Expiry Date: 2017-04-05T04:04:42Z
 Sponsoring Registrar: Mat Bao Trading & Service Company Limited d/b/a Mat Bao
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1586
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: NS1.MATBAO.NET
 Name Server: NS2.MATBAO.NET
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Mon, 16 May 2016 01:42:02 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars